Ceremonia Chrztu Świętego – przebieg

Przebieg Chrztu Świętego

Rodzice i chrzestni przybywają na Chrzest do Kościoła Katolickiego z odpowiednim zapasem czasu. Około 15 minut przed rozpoczęciem Mszy Świętej (czasem jednak ksiądz nakazuje zająć od razu ławkę i tam zaczyna uroczystość)  ustawiają się przy drzwiach wejściowych, pod chórem i oczekują na przybycie księdza. Na początku Mszy Św. ksiądz podchodzi do rodziców i chrzestnych, by zadać im odpowiednie pytania:

 

Ksiądz: Drodzy Rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice głośno odpowiadają, np. Michał Paweł.

Ks.: O co prosicie Kościół Święty dla…..?

R: O Chrzest Święty.

Ks.: Prosząc o chrzest dla Waszego dziecka przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? 

R: Jesteśmy świadomi.

W tym momencie kapłan zwraca się do rodziców chrzestnych.

Ks.: A Wy, Rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu obowiązku?

Rodzice chrzestni: Jesteśmy gotowi.

Następnie ksiądz zwraca się do chrzczonego dziecka:

 – Michale Pawle, wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę was znakiem Krzyża, a po mnie naznaczą was tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela twoi rodzice i chrzestni.

Po wypowiedzeniu tych słów, kapłan zbliża się do dziecka, by nakreślić mu na czole znak krzyża. Zaraz po nim, ten sam gest wykonują najpierw rodzice, a następnie rodzice chrzestni. Po wykonaniu znaku krzyża, ksiądz zaprasza rodziców i chrzestnych do zajęcia wyznaczonych miejsc w przednich nawach kościoła, a następnie przystępuje do rozpoczęcia i odprawienia Mszy Św.

Po odczytaniu kazania następuje dalszy obrzęd Chrztu Świętego. Kapłan zaprasza rodziców i chrzestnych do podejścia do chrzcielnicy i rozpoczyna odmawianie modlitwy egzorcyzmu, następnie modlitwę poświęcenia wody lub dziękczynną. W tym momencie matka chrzestna powinna przygotować białą szatkę, a ojciec chrzestny gromnicę. Po odmówieniu modlitw szafiarz zwraca się do rodziców:

– Drodzy rodzice i chrzestni. Przyniesione przez was dzieci otrzymują z miłości Bożej przez sakrament Chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny Chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrzymują Chrzest. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Rodzice i chrzestni odpowiadają razem: Wyrzekamy się.

Następnie duchowny zadaje rodzicom i chrzestnym szereg pytań związanych z ich wiarą oraz wyrzekaniem się szatana. W zależności od zadanego pytania rodzice i chrzestni zgodnie odpowiadają: Wyrzekamy się/ Wierzymy.

Ksiądz kończy tę część obrzędu słowami:

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie, Panie naszym.

R: Amen.

Następnie kapłan przystępuje do polania główki dziecka wodą święconą. W tym samym czasie zadaje pytania rodzicom:

Czy chcecie aby Jan Mateusz otrzymał chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wyznaliśmy?

R: Chcemy.

Ks.: Michale Pawle, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Kapłan namaszcza czoło dziecka Krzyżem Świętym, a matka chrzestna kładzie mu białą szatkę.

Na zakończenie obrzędu chrztu szafiarz wypowiada słowa:

Michale Pawle, stałeś się nowym stworzeniem i przyoblekłeś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomogą ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne.

Wierni zgromadzeni w Kościele odpowiadają: Amen.

Ks.: Przyjmijcie światło Chrystusa.- Po tych słowach ojciec chrzestny odpala gromnicę od paschału znajdującego się na ołtarzu.

Ks.: Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.

Po zakończeniu obrzędu Chrztu Św. rodzice i chrzestni wracają z dzieckiem na wyznaczone miejsce. Dalsza Msza Św. przebiega zgodnie z nakazanym obrządkiem. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa i przyjęcia sakramentu Komunii Św. Zazwyczaj po całkowitym zakończeniu ceremonii udają się do zakrystii, aby wypełnić dokumenty i złożyć podpisy pod zaświadczeniem o udziale w sakramencie Chrztu Świętego.

Leave a comment